• Dé immosite voor de niche van het investeringsvastgoed in België

Prijsbereik: Van naar

Vergelijk advertenties

Onze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en de werking van onze website investvastgoed.be, op de aangeboden opties en op de eventuele overeenkomsten die in dit kader werden aangegaan.

Door het gebruik van onze website, het plaatsen van advertenties, het registreren of het communiceren via onze site gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden. Onze voorwaarden worden regelmatig bijgewerkt. U kan de laatste versie hier steeds vinden op onze website.

We zijn een online platform met als doel het in contact brengen van kopers, investeerders, makelaars, ontwikkelaars en promotoren in de meest brede zin. Onze online diensten zijn betalend. Onze opties kunnen elke moment wijzigen, zowel qua prijs als qua aangeboden diensten.

De minimum leeftijd voor het gebruik van onze websites is 18 jaar.

Deze voorwaarden zijn geldig sinds 1 november 2018. Deze worden frequent aangepast en de laatste versie kan u hier steeds raadplegen.

De gebruiker aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

We hebben een transparant privacybeleid. U kan dit raadplegen onder het privacyhoofdstuk van onze website. Door uw registratie op onze website geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens bij te houden en te verwerken. Door registratie op onze site en het aanvaarden van onze voorwaarden gaat u akkoord dat wij uw e-mailadres mogen gebruiken om u nieuwsbrieven, aanbiedingen en andere mailings vanuit investvastgoed® toe te sturen.

Investvastgoed.be is een concept van Conceptfabriek CV met kantoor gelegen De Pintelaan 297 – 9000 Gent en met ondernemingsnummer 0635.884.686.

Investvastgoed® is een geregistreerd merk, evenals het logo en de kleuren van investvastgoed.

Het is verboden om partners van onze website te benaderen om eigen initiatieven aan te bieden of te promoten. Persoonlijke gegevens verzamelen via onze website is eveneens uitdrukkelijk verboden.

Door registratie op onze website bent u gehouden tot het verstrekken van correcte persoonlijke gegevens. Wij zullen steekproeven houden om de echtheid van uw gegevens te controleren en dit om onze bezoekers een veilige surfomgeving te bieden. Het is verboden om verschillende accounts aan te maken met het oog op het omzeilen van bepaalde limieten.

U kan zich gratis registreren als partner. Enkel mits betaling kunnen er advertenties geplaatst worden.

Er worden geen verkoopstransacties, noch opties afgesloten via onze website. Wij bieden enkel een online platform en hebben dan ook geen juridische rol als makelaar.

Advertenties kunnen steeds door de partner verwijderd worden in het dashboard. Evenals de persoonlijke gegevens. De registratie kan ook steeds stopgezet worden. De duur van het verschijnen van de advertentie is afhankelijk van de gekozen formule. Deze termijnen wijzigen voortdurend in functie van vraag en aanbod.

Alle advertenties worden gescreend door ons team. Wij hebben het recht om advertenties te weigeren die niet in overeenstemming zijn met onze regels en visie. Hierover moet geen verantwoording worden afgelegd. In geval van betalende listings zal de verkoper geïnformeerd worden omtrent de reden van weigering. Screening van de advertenties impliceert onder geen beding de controle van de naleving van wettelijke bepalingen in meest brede zin. Door het plaatsen van de advertentie draagt u hiervoor alle aansprakelijkheid. Investvastgoed.be en Conceptfabriek CV dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en wettelijkheid van uw advertentie.

De foto’s die opgeladen worden bij de advertentie moeten vrij van rechten zijn en beantwoorden aan onze fotorichtlijnen. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk indien de opgeladen foto’s niet in orde zijn met de publicatierechten. De partner blijft hiervoor zelf aansprakelijk, zelfs bij betalende advertenties. Het aanvaarden en publiceren van een advertentie door investvastgoed.be impliceert onder geen beding het overnemen van aansprakelijkheid op dit domein. Foto’s bij advertenties dienen steeds betrekking te hebben op het aangeboden vastgoed.

Wij hebben het recht om uw opgeladen fotomateriaal te gebruiken of hergebruiken in het kader van onze promotionele doeleinden (social media, website, online advertenties, gedrukte media, flyers ed…) en dit zonder bronvermelding en/of voorafgaande verwittiging.

Worden niet aanvaard op investvastgoed.be: objecten die in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van anderen, zoals auteursrechten, modellenrechten, merkenrechten, domeinnaamrechten, enz. Het is tevens verboden om logo’s van merkhouders te gebruiken in een zoekertje.

De inhoud van de advertenties is afkomstig van de partner, deze staan in voor nauwkeurigheid van de gegevens, de bevoegdheid om het vastgoed aan te bieden en/of te verkopen enz.

Goedkeuring van de advertenties door investvastgoed.be impliceert onder geen enkel beding het akkoord met de inhoud of de wettelijkheid ervan.

Voor wat betreft de aangeboden betalende pakketten en opties van investvastgoed.be zijn alle vermelde prijzen steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.

Wij bieden geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot de websites, ondanks de voorzorgen die wij nemen.

Het is verboden om disclaimers op te nemen die de echtheid van een stuk juridisch inperken. Het is eveneens verboden om te verwijzen naar andere websites die een vergelijkbare dienst aanbieden.

De verkopers worden geacht de wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op de producten die ze willen verkopen en/of kopen. Verkopers dienen na te gaan, overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, of deze effectief mogen verhandeld mogen worden.

Het plaatsen van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal onmiddellijk geblokkeerd worden. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties. Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal.

Klachten over de werking van onze websites kunnen overgemaakt worden via ons contactformulier. Klachten moeten duidelijk worden omschreven en gemotiveerd.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, investvastgoed.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door investvastgoed.be of conceptfabriek CV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wij kunnen deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.

De gebruiker aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

Bedankt voor het gebruik van onze website!